top of page

Darrell Leung -     

畢業於理工大學,善於應用不同物料及色彩配搭,巧妙地在設計中加上一點趣味元素

 

屋宇署註冊小型工程承建商

RMWC - MWC(W)9/2019         

屋宇署強制驗窗計劃合資格人士-QP

Tel: 3175 5591

bottom of page